Na co si dát pozor při výběru autoškoly

Bohužel, téměř žádný z lidí, kteří mají v plánu udělat si kurz k získání řidičského oprávnění neví, jak má vlastně výuka a výcvik v autoškole vypadat, mnoho autoškol na to hřeší a snaží se takového žáka nalákat hlavně na velmi nízkou cenu. Což se stává zvykem za poslední roky mezi ostravskými autoškolami. Místo, aby zkvalitňovali úroveň svých služeb a znalosti i dovednosti svých učitelů, jedna druhou podbíjí cenou! Výsledek? Úspěšnost ostravských žadatelů o řidičské oprávnění pro všechny skupiny řidičských oprávnění na první pokus činí alarmujících 40%. Tohle jsou oficiální výsledky Magistrátu města Ostravy.

Otázkou je, na úkor koho, nebo čeho je cena kurzu tak nízká? Jsou dva způsoby jak ušetřit. Buď na učitelích, nebo na žácích. Podle informací které mám, jsou v Ostravě učitelé, kteří pobírají minimální mzdu, nebo již několik měsíců jim provozovatel autoškoly dluží peníze za vykonanou práci. Bude mít takovýto učitel motivaci provádět svou práci dobře?

Druhá strana je žák. Dostane žadatel opravdu vše, na co má podle zákona nárok? Ano, to jak má výuka a výcvik probíhat, stanoví zákon 247/2000 Sb a vyhláška 167/2002 Sb, podle kterých by se měly řídit všechny autoškoly. Z toho vyplývá, že žadatel o řidičské oprávnění by měl v každé z autoškol v ČR absolvovat minimální počet hodin výuky a výcviku v plném rozsahu. Nově příchozí žáci se nás ptají např. "Kolik je u Vás minimální počet jízd?" nebo "Je výuka teorie povinná? Kamarád ji v jiné autoškole neměl"

Žijeme v době, kdy naše finanční situace není ideální, počítáme každou korunu, ale neměli bychom se rozhodovat pouze podle ceny autoškol. Může se stát, že v konečném důsledku za kurz a opakované zkoušky zaplatíte daleko víc. Není podezřelé, že v Ostravě se pohybují ceny za kurz autoškoly na úrovni roku 2002-2004? Od té doby vzrostly náklady na provoz, včetně ceny pohonných hmot několikanásobně. Ceny autoškol v okolních městech se pohybují o dva až čtyři tisíce výše, viz. Hlučín, Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jičín atd.

Pojďme si to trochu sjednotit a ujasnit, jak by to mělo vypadat. 

A jestli to takhle v autoškole neprobíhá, je někde chyba!!!Nebudeme Vám tady vypisovat celý zákon 247/2000 Sb., ten si můžete stáhnout z internetu celý, podíváme se na to, co je pro Vás podstatné.

Zelenou barvou jsou vyznačeny naše poznámky, např. jakým způsobem se dají okrádat žáci.

Červenou barvou důležité výtažky ze zákona pro Vás.§ 1
Předmět úpravy


Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje
a) podmínky pro provozování autoškol,
b) způsob provádění výuky a výcviku žadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (dále jen "získání řidičského oprávnění") a práva a povinnosti žadatelů o získání řidičského oprávnění,
c) práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,
d) podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (dále jen "profesní osvědčení"), průkazu zkušebního komisaře a pověření k provádění přezkoušení řidičů,
e) způsob provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění,
f) způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,
g) požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která provádí výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, a její práva a povinnosti,
h) vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče,
i) přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení,
j) působnost správních úřadů a státní dozor.


§ 15
Základní výuka a výcvik

Základní výuka se provádí u skupin: AM, A1, A2, A, B1, B, T

(1) Minimální počet hodin základní výuky a výcviku je uveden v příloze č.3

Teoretická výuka pro sk. AM, A1, A2, A ..................................26 vyučovacích hodin

Teoretická výuka pro sk. B ....................................................36 vyučovacích hodin

POZOR! Výuka teorie je povinná, i když mnoho autoškol ji neprovádí, nebo žadatelům tvrdí, že povinná není.

Praktická výuka pro sk. AM, A1, A2, A ...............13 jízd + 1 hod údržba + 4hod první pomoc

Praktická výuka pro sk. B........................... 28 jízd + 2 hod údržba + 4hod první pomoc

POZOR! Najdou se autoškoly, které nejezdí všech 28 jízd, nebo v průběhu jízd si učitelé vysedávají na benzinových stanicích, či si vyřizují své osobní věci. Žák je čeká ve vozidle někdy i velmi dlouho. Jiné autoškoly provádí v průběhu jízd praktickou údržbu, např. žadatel vyměňuje kolo, což zabere dost času a autoškola šetří pohonné hmoty a čas. Tohle má probíhat v hodině praktické údržby, mimo praktické jízdy. Další příklad podvodného jednání je, že ve vozidle je více žáků, ať už se jedná o autocvičiště, či běžný výcvik, vyučovací hodina trvá 90 minut, každý z žáků se v tomto čase prostřídá, takže se projede 20 minut, ale všem je napsáno do průkazu žadatele o řidičské oprávnění, že absolvovali dvě výcvikové hodiny, tzn. 90 minut.


§ 16
Sdružená výuka a výcvik

(1) Sdruženou výukou a výcvikem je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění pro kombinaci dvou a více skupin a podskupin řidičských oprávnění. Sdruženou výuku a výcvik lze provádět za předpokladu, že žadatel splní podmínky stanovené zvláštním zákonem pro jednotlivé skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění.
(2) Žadatel o řidičské oprávnění musí získat sdruženou výukou a výcvikem takové teoretické a praktické znalosti, jako by absolvoval výuku a výcvik pro každou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění samostatně.
(3) Sdružená výuka a výcvik, kromě výcviku v řízení vozidla, se provádí v rozsahu stanoveném učební osnovou pro nejvyšší počet vyučovacích hodin u skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění v dané kombinaci sdružené výuky a výcviku. Tento rozsah vyučovacích hodin se úměrně rozšiřuje o nezbytný počet vyučovacích hodin nutných pro výuku a výcvik tématiky specifické pro každou další skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění v dané kombinaci sdruženého výcviku.
(4) Výcvik v řízení vozidla se provádí v rozsahu stanoveném pro každou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění v dané kombinaci sdruženého výcviku.

Je tím myšleno, že když děláte sdružený výcvik např. na skupiny A, B, musíte absolvovat všechny hodiny praktické jízdy, jako byste dělali každou skupinu zvlášť. Není přípustné, aby Vám učitel řekl, že jste např. na motorce šikovní, že Vám stačí dvě jízdy a zbytek dopíšete.


§ 18
Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu

(1) Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění pro všechny skupiny a podskupiny řidičských oprávnění s výjimkou skupin D, D+E a podskupin D1, D1+E.
(2) Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.
(3) Při výuce podle individuálního studijního plánu musí být provedena nejméně jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou pro danou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. Ve skupině může být maximálně 5 žáků. Což znamená např. u sk. B že místo 36hodin teorie se provádí minimálně 9 hodin konzultací. My jich máme 14.

(4) Rozsah výcviku nesmí být nižší, než je počet vyučovacích hodin stanovený učební osnovou pro danou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. Což znamená, že praktický výcvik nelze krátit!


§ 20
Učební osnova výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění

(1) Předmětem výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění je získání potřebných teoretických a praktických znalostí, dovedností a návyků k řízení motorových vozidel v provozu na pozemních komunikacích.
(2) Výuka obsahuje
a) výuku předpisů o provozu vozidel,
b) výuku o ovládání a údržbě vozidla,
c) výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,
d) výuku zdravotnické přípravy.
(3) Výcvik obsahuje
a) výcvik v řízení vozidla,
b) výcvik praktické údržby vozidla,
c) praktický výcvik zdravotnické přípravy.

§ 26

(1) Výcvik musí navazovat na teoretickou výuku.
(2) Část výcviku v řízení vozidla může provozovatel autoškoly nahradit výcvikem na řidičském trenažéru.
(3) Rozsah výcviku na řidičském trenažéru podle odstavce 2 a rozdělení řidičských trenažérů do jednotlivých skupin v závislosti na jejich technickém provedení a stupni vývoje je uveden v příloze č. 4.

§ 27

(1) Provozovatel autoškoly je povinen před zahájením výcviku v řízení vozidla zajistit, aby žadatel o řidičské oprávnění byl seznámen se zásadami ovládání vozidla a teorií řízení a zásadami bezpečné jízdy výcvikového vozidla.
(2) Provozovatel autoškoly je dále povinen zajistit, aby
a) vyučovací hodina trvala 45 minut,
b) výcvik v řízení vozidla netrval déle než dvě vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele,

Při zahájení výuky a výcviku je provozovatel autoškoly povinen vydat žadateli o řidičské oprávnění průkaz žadatele a průběžně v něm provádět záznamy o jeho účasti na praktickém výcviku. Žadatel o získání řidičského oprávnění musí mít při praktickém výcviku průkaz žadatele vždy u sebe.
Nepodepisujte učiteli účast na jízdě, pokud víte, že vyučovací hodina praktického výcviku neproběhla celá, nebo vůbec!!! Jakmile jednou podepíšete, že jste absolvovali výuku a výcvik v plném rozsahu, už autoškole, nebo případně kontrolnímu orgánu budete těžko dokazovat, že to tak nebylo!


(4) O průběhu výuky a výcviku žadatele o řidičské oprávnění a jeho účasti na hodinách výuky a výcviku musí provozovatel autoškoly vést průkaznou evidenci. Tato evidence může být vedena i v elektronické podobě.


§ 30

(1) Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly. To znamená, že žák musí absolvovat všechny hodiny výuky a výcviku, aby mohl být předveden k závěrečné zkoušce!

(2) V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku. Podrobnosti potvrzení stanoví prováděcí právní předpis. Žadatel o řidičské oprávnění má právo i v průběhu výcviku změnit autoškolu a to z jakéhokoliv důvodu. Pokud nejste ve své autoškole spokojení, nebo se Vám zdá, že Vás okrádá, přejděte jinam.


§ 32

Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

(1) Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.

(2) Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2 písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny provozovatele autoškoly.

(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu.

Některé autoškoly úmyslně protahují udělení termínu zkoušky. Potom se stává, že žák před zkouškou např. 3 týdny nejezdí.§ 38

Základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti

(1) Zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky se provádí zpravidla v jeden den, a to v autoškole, která zajišťovala výuku a výcvik žadatele, nedohodnou-li se autoškola a zkušební komisař na jiném vhodném místě konání zkoušek. Neprovede-li obecní úřad obce s rozšířenou působností zkoušky v jeden den, zařadí žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení.

(2) Provozovatel autoškoly, který zajišťoval výuku a výcvik žadatele, poskytne příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností pro účely zkoušky na náklady žadatele výcvikové vozidlo.

(3) Ke zkoušce doprovází žadatele o řidičské oprávnění držitel příslušného profesního osvědčení.


§ 39

(1) Žadatel o řidičské oprávnění se musí podrobit zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která se skládá ze zkoušky
a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,
b) ze znalostí ovládání a údržby vozidla kromě skupiny AM, A1,A2, A, B1, B, BE
c) z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.
(2) Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může zkoušku opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky.
(3) Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. 
(4) Výsledek zkoušek zapíše zkušební komisař do žádosti o řidičské oprávnění a do protokolu o zkouškách. Každý zápis musí být potvrzen podpisem zkušebního komisaře a jeho razítkem. Po absolvování zkoušek opatří obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost o řidičské oprávnění razítkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(5) Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.


§ 39a

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.


§ 43

(1) Zkouška z praktické jízdy musí trvat v první části nejméně 10 minut a v druhé části nejméně 20 minut pro řidičská oprávnění skupin AM, A, B, B+E a T a podskupin řidičských oprávnění A1 a B1 a nejméně 35 minut pro ostatní skupiny a podskupiny řidičských oprávnění.
(2) Při každé dopravní situaci v rámci zkoušky musí žadatel o řidičské oprávnění prokázat bezpečné ovládání vozidla. Chyby v řízení nebo nebezpečné vedení bezprostředně snižující bezpečnost výcvikového vozidla, jeho osádky nebo jiných účastníků provozu vozidel na pozemních komunikacích se hodnotí stupněm "neprospěl" bez ohledu na to, zda zkušební komisař nebo učitel výcviku zasáhnou (verbálně nebo přímo) do ovládacích prvků vozidla.
(3) Dojde-li při zkoušce k takovému porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, které ohrozilo nebo může ohrozit vážným způsobem bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, anebo k situaci, kdy musel do řízení motorového vozidla zasáhnout učitel, zkouška se okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm "neprospěl".
(4) Zkoušky se účastní učitel výcviku autoškoly, která žadatele přihlásila ke zkoušce. Učitel výcviku sedí ve vozidle na sedadle pro učitele výcviku. Zkoušky se může dále účastnit osoba pověřená výkonem státního dozoru, vrchního státního dozoru a tlumočník.
(5) U zkoušky k získání řidičského oprávnění prováděné s výcvikovým vozidlem, které je pouze dvoumístné, se učitel výcviku přímého výkonu zkoušky neúčastní. V tomto případě zkušební komisař přebírá povinnosti učitele autoškoly vyplývající ze zvláštního zákona, ale i odpovědnost za žadatele o řidičské oprávnění a výcvikové vozidlo.


§ 44
Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel při sdružené výuce a výcviku

(1) Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí jedním testem.
(2) Při zkoušce z předmětu ovládání a údržba vozidla se sčítají otázky stanovené pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičského oprávnění.
(3) Zkouška z praktické jízdy se provádí na všech druzích vozidel stanovených pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičského oprávnění příslušného druhu výcviku.


§ 45
Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

(1) Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona 2a) se provádí zkouškou podle tohoto zákona. Náklady zkoušky hradí žadatel.
(2) Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce, musí se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospěl. 
(3) Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.

Tento paragraf se vztahuje na žadatele, kteří přišli z určitého důvodu o řidičské oprávnění a žádají o jeho vrácení.