Dopravně-psychologické vyšetření

Jsme schopni zajistit komplexní dopravně psychologické vyšetření dle platné legislativy v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu a novely zákona č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.


Zajistíme tato vyšetření:

 • Dopravně psychologická vyšetření PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ různých kategorií (C, E,D a jejich podskupin).
 • Dopravně psychologická vyšetření "VYBODOVANÝCH" ŘIDIČŮ - řidičů, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění podle §123d (dosažení 12 bodů).
 • Pro autoškoly a zkušební komisaře provádíme vyšetření osob oprávněných k provádění výuky a výcviku dle úplného znění zákona č. 247/2000 Sb.
 • Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.
 • Termíny se snažíme co nejvíce přizpůsobit přání a potřebám klienta. Umožňujeme také termíny víkendové a o svátcích.


K vyšetření budete potřebovat:

 • Občanský nebo řidičský průkaz, příp. jiný průkaz totožnosti.
 • Výpis z evidenční karty řidiče.
 • Brýle či jiné zdravotní pomůcky, pokud tyto pomůcky používáte.

Dopravně psychologické vyšetření je prováděno psychodiagnostickou technikou a testovými metodami, umožňujícími řádně provést kvalitní psychologické vyšetření, včetně evidence výsledků vyšetření, dle platných předpisů a legislativy EU. Toto zahrnuje zejména:

 1. Přístrojové vyšetření úrovně a kvality koncentrace pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.
 2. Zhodnocení kognitivních schopností a posouzení osobnostních charakteristik a vlastností vyšetřovaného jedince.
 3. Rozhovor a sdělení výsledků.

Součástí vyšetření je závěrečná písemná zpráva.

Veškerá dopravně psychologická vyšetření jsou vedena plně v souladu s právní legislativou. Námi vydaný písemný nález je právoplatným podkladem, vypovídající o psychické způsobilosti klienta ve vztahu k řízení vozidla, popřípadě k jinému působení v oblasti dopravy.


Dopravní vyšetření jsou prováděna dopravním psychologem akreditovaným Ministerstvem dopravy ČR.