VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY


I.

Úvodní ustanovení

Autoškola Tomáš Otisk je fyzická osoba - provozovatel autoškoly, držitel živnostenského listu "Provozování autoškoly" a registrace k provozování autoškoly dle zákona č.247/2000 Sb. (dále zákona), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Autoškola poskytuje výuku a výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění žadatelům o řidičské oprávnění, kteří splňují podmínky pro přijetí do výuky a výcviku podle §13 zákona (dále jen "žadatel"). Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem při poskytování výuky a výcviku se řídí zákonem č.89/2012 Sb. v platném znění. Průběh, rozsah a způsob výuky a výcviku, povinnosti žadatele a autoškoly se řídí zákonem. Obsah výuky a výcviku se řídí vyhláškou č. 167/2002 Sb. (dále jen "vyhláška"). Vzájemné vztahy žadatele a autoškoly se dále řídí těmito podmínkami. Tam kde zákon nebo vyhláška kogentně stanoví pravidla pro poskytování výuky a výcviku, nelze se od těchto pravidel smluvně odchýlit. Stejně tak se nelze odchýlit v neprospěch žadatele, zejména od ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách.

II.

Vznik smluvního vztahu

Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím žádosti o přijetí k výuce a výcviku (dále jen "žádost") autoškolou a ze strany žadatele podpisem žádosti, kterým prohlašuje, že byl seznámen se všeobecnými obchodními podmínkami a provozními podmínkami. Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy, poskytnout žadateli výuku a výcvik k získání nebo rozšíření, či vrácení řidičského oprávnění a zajistit žadateli konání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen "zkouška"), případně přezkoušení z odborné způsobilosti (dále jen "přezkoušení").

III.

Ceny a jejich úhrada

Ceny za výuku a výcvik jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem v souladu se zákonem č.353/2014., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Autoškola není plátcem DPH. Ceny vždy obsahují výuku a výcvik v rozsahu dle zákona a náklady autoškoly spojené s první zkouškou. Ceny jsou uvedeny na internetové stránce www.autoskolaotisk.cz . Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel hotově nebo bankovním převodem na účet autoškoly před zahájením první hodiny výuky a výcviku v plné výši dle ceníku, nebo formou 50% zálohy. Po úhradě ceny nebo zálohy obdrží žadatel průkaz žadatele (dále jen "průkaz"), do kterého učitel zaznamenává účast na výcviku. Záloha je součástí celkové ceny za výuku a výcvik. Autoškola urči žadateli splatnost jednotlivých záloh. Není-li některá záloha uhrazena v termínu splatnosti, je toto důvodem, aby žadateli dále nebyla poskytována výuka a výcvik, dokud nebude úhrada provedena. Cena musí být v plné výši uhrazena nejpozději před ukončením výuky a výcviku. Pokud nebude cena takto uhrazena, má autoškola právo neukončit výuku a výcvik žadatele. V případě, že autoškola nemůže poskytnout během výcviku některé služby nebo z důvodu na straně autoškoly splnit podmínky, které byly s žadatelem sjednány, upraví přiměřeně cenu při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se žadatelem mu nabídne náhradní plnění.

IV.

Rozsah služeb poskytovaných autoškolou

Minimální rozsah výuky a výcviku, který je autoškola povinna žadateli poskytnout, je dán přílohou č.3 zákona. Způsob výuky a výcviku je popsán zejména v části třetí zákona. Žadatel může s autoškolou individuálně sjednat podmínky pro provádění výuky a výcviku. Předmětem individuálně dohodnutých podmínek mohou být libovolná ujednání smluvních stran ohledně počtu hodin výuky a výcviku, nadstandardního rozsahu a obsahu výuky a výcviku, místa zahájení a ukončení jednotlivých výcvikových hodin, délky výuky a výcviku, závazku o splnění konkrétního termínu dokončení přípravy žadatele ke zkoušce podle jeho požadavku apod. Předmětem individuálně dohodnutých podmínek nesmí být ujednání o snížení počtu hodin výuky nebo výcviku uvedených v příloze č.3 zákona. V případě, že se liší nabídka služeb na propagačních materiálech (zejména na internetu) a v těchto obchodních podmínkách, jsou obchodní podmínky závazné tehdy, pokud by jiné ujednání bylo na úkor žadatele nebo v rozporu se zákonem.

V.

Plánování výuky a výcviku

Žadatel je povinen se účastnit výuky podle stanoveného rozpisu nebo plánu sjednaného s autoškolou. V případě, že se žadatel nemůže výuky zúčastnit, je povinen sjednat s autoškolou náhradní hodinu. Termíny praktického výcviku jízdy objednává žadatel vždy u svého učitele. Termín jízdy je pro obě strany závazný. Pokud se žadatel na objednané hodiny výcviku nemůže dostavit, je povinen se omluvit nejpozději do 18hodin předchozího dne telefonicky nebo pomocí SMS svému učiteli. V případě neomluvené neúčasti nebo jiného zmaření hodiny výcviku ze strany žadatele, je žadatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 400,-Kč. Smluvní pokuta je splatná před zahájením následující dohodnuté hodiny výcviku. Pokud se žadatel nedostaví na objednané hodiny výcviku bez omluvy, je učitel povinen čekat na žadatele 15minut. Po překročení této doby se hodiny výcviku považují za zmařené ze strany žadatele. Hodiny výcviku se považují za zmařené ze strany žadatele i v případě, že žadatel nemá s sebou průkaz, průkaz totožnosti nebo se dostaví na jízdu v takovém stavu, kdy není zdravotně, technicky, či odborně způsobilý k řízení motorového vozidla dle zákona 361/2000 Sb. Pokud se učitel nedostaví na objednané hodiny výuky a výcviku bez omluvy, je žadatel povinen čekat na učitele 15minut. Po této době se považují hodiny výuky a výcviku za zmařené ze strany učitele. Zmeškaný čas jízdy zaviněný učitelem, bude žadateli ve stejném rozsahu nahrazen, případně obdrží náhradní vyučovací hodinu nad rámec stanovený zákonem.

VI.

Práva a povinnosti žadatele

Základní práva a povinnosti žadatele jsou definovány v zákoně. Žadatel má zejména právo: obdržet výuku a výcvik v zákonem stanoveném nebo dohodnutém rozsahu a obsahu a v přiměřené kvalitě, dále na to, aby vyučovací hodina výuky a výcviku trvala 45minuta byl dodržen minimální počet vyučovacích hodin stanovený přílohou č.3 zákona. V jednom dni smí žadatel absolvovat maximálně 2 výcvikové hodiny praktické jízdy. Žadatel má právo na výměnu učitele kdykoliv v průběhu výcviku. Žadatel je povinen uvést úplné a pravdivé údaje informace v žádosti, a nahlásit jejich změny v okamžiku, kdy nastanou, zaplatit v požadovaném termínu a výši zálohy na výuku a výcvik, dodržovat při výcviku pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon 361/2000 Sb.) a pokyny učitele, včas se dostavit na sjednané hodiny výuky a výcviku a na zkoušku. Na všechny hodiny výuky a výcviku je žadatel povinen mít při sobě průkaz a průkaz totožnosti. Žadatel o řidičské oprávnění skupin AM, A1, A2, A je povinen dostavit se na hodinu praktické jízdy na motocyklu v pevné obuvi, oblečen do pevných dlouhých kalhot, bundy s dlouhým rukávem a rukavicemi. Pokud učitel vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující z hlediska bezpečnosti, není povinen hodiny výcviku praktické jízdy na motocyklu provést a tyto jsou považovány za zmařené ze strany žadatele.

VII.

Povinnosti a práva autoškoly vůči žadateli

Autoškola je povinna postupovat při poskytování výuky a výcviku v souladu se zákonem, vyhláškou a smluvně dohodnutými podmínkami, zejména dodržet učební osnovu, co do počtu hodin výuky a výcviku a dodržet lhůty stanovené zákonem a smluvními podmínkami. Autoškola je dále povinna zajisti žákovi hladký a plynulý průběh výcviku, zejména s přihlédnutím k jeho časovým možnostem a dodržovat dohodnutý časový rozvrh výuky a výcviku. V případě potřeby autoškola zajistí vyšší počet hodin výuky a výcviku a to pouze na základě dohody s žadatelem. Autoškola, zejména v případech, které nemůže ovlivnit (změny termínu zkoušek ze strany úřadu obce s rozšířenou působností, nepříznivé počasí pro výcvik či zkoušku na motocyklu) a v případech, které jinak brání poskytovat služby, podle předem stanovených podmínek, je u těchto služeb zejména, změnit termín hodin výuky a výcviku, způsob poskytnutí služeb, odstoupit od smlouvy. Autoškola nenese odpovědnost za škody vyplývající pro žadatele ze změn, ke kterým došlo z důvodu zaviněných tzv."vyšší mocí".

VIII.

Stornovací podmínky

Žadatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu a to výhradně písemnou formou. Odstoupení nastává okamžikem doručení tohoto projevu vůle žadatele autoškole. V případě odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výuky a výcviku bude provedeno vyúčtování výcviku. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání autoškola vystaví bez zbytečného odkladu doklad o částečném absolvování výuky a výcviku a předá jej žadateli. Doklad si žadatel osobně převezme v provozovně autoškoly oproti zaplacení manipulačního poplatku 500,-Kč a odevzdání průkazu, nemá-li jej u sebe již autoškola. Autoškola smí odstoupit od smlouvy zejména tehdy, když žadatel opakovaně porušuje podmínky smlouvy tím, že se opakovaně bez omluvy nedostavuje na sjednané hodiny výuky nebo výcviku, nebo v případě, když opakovaně, nebo hrubým způsobem nerespektuje při výcviku pokyny učitele. Autoškola má právo nezahájit výuku a výcvik, nebo v nich dále nepokračovat, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel. Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně informovat autoškolu. Pokud autoškola neplní své závazky ze zákona nebo smlouvy řádně a včas, je to důvod odstoupení od smlouvy ze strany žadatele a k postupu žadatele podle §30 odst. 2 zákona. Autoškola je povinna žadateli vydat potřebné doklady a nemá právo požadovat žádné storno poplatky.

IX.

Zkoušky z odborné způsobilosti

Ke zkoušce či přezkoušení z odborné způsobilosti bude žadatel přihlášen bezprostředně po ukončení výuky a výcviku. Výuka a výcvik mohou být ukončeny za předpokladu, že žadatel absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutý mezi žadatelem a autoškolou.

Autoškola doporučí žadateli ukončit výuku a výcvik po splnění povinného rozsahu výcviku podle zákona, pokud úroveň odborné způsobilosti žadatele odpovídá požadavkům zákona a vyhlášky potřebným pro úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti. Pokud je úroveň odborné způsobilosti žadatele v rozporu s podmínkami pro úspěšné složení zkoušky, učitel žadateli navrhne doplňovací výuku a výcvik. Úroveň odborné způsobilosti posuzuje učitel nebo vedoucí autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí a na ukončení výuky a výcviku trvá, sepíše o tom autoškola s žadatelem zápis a výuku a výcvik ukončí na žádost žadatele, dle zákona. Termíny zkoušek či přezkoušení se žadatel dozví pomocí svého učitele, nebo obdrží SMS vedoucího autoškoly. Termíny zkoušek či přezkoušení přiděluje autoškole příslušný úřad obce s rozšířenou působnosti. Před přihlášením na zkoušku či přezkoušení musí mít žadatel uhrazeny všechny závazky k autoškole. Pokud se žadatel nemůže dostavit na rezervovaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky a to osobně nebo telefonicky svému učiteli nebo vedoucímu autoškoly. Pokud se žák bez omluvy nedostaví na rezervovaný termín zkoušky, opakované zkoušky nebo přezkoušení, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 500,-Kč. Pokud zmeškání zkoušky bylo způsobeno závažnými důvody, může autoškola smluvní pokutu prominout. Pokud je úroveň odborné způsobilosti žadatele v některém z předmětu v příkrém rozporu s požadavky potřebnými pro úspěšné složení zkoušky, žadatel byl hodnocen stupněm "neprospěl" a neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti, např. doplňovací výukou nebo výcvikem, autoškola žadateli doporučí nepřihlásit se k opakované zkoušce. Úroveň odborné způsobilosti posuzuje učitel. Pokud žadatel nesouhlasí a na přihlášení k opakované zkoušce trvá, je to pro autoškolu důvodem k odstoupení od smlouvy.

X.

Reklamační řízení

V případě, že výuka a výcvik nebyly poskytnuty ve sjednaném rozsahu nebo kvalitě, má žadatel právo na reklamaci v souladu s podmínkami dle zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Reklamaci podává žadatel u autoškoly bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců poté, kdy došlo k porušení smlouvy. Bude-li po prošetření reklamace u autoškoly shledána jako oprávněná, má žadatel právo na náhradní plnění nebo poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamace bude žadateli oznámen autoškolou nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.

XI.

Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, se kterými je prováděn výcvik, jakož i havarijní pojištění téhož vozidla. Autoškola bude po žadateli vymáhat škodu, v případě, že se při objasňování dopravní nehody zjistí, že byl žadatel v době dopravní nehody ovlivněn alkoholem, návykovou látkou, jinak zdravotně nezpůsobilý k řízení motorového vozidla, nebo se zjistí, že žadatel řídil v době, kdy mu byl vysloven zákaz řízení a on i přes tento zákaz řídil výcvikové vozidlo a tuto skutečnost včas neoznámil autoškole.

XII.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné k 27.11.2018. Obsah těchto podmínek může být mezi autoškolou a žadatelem individuálně upraven výlučně písemnou formou. Jakékoliv ústní přísliby a ujednání jsou platné pouze tehdy, pokud nejsou na úkor zákazníka nebo v rozporu se zákonem. Žadatel stvrzuje svým podpisem, že při předání podepsané žádosti autoškole, byl s těmito podmínkami seznámen.